verwerven
Kennisverwerving Wikipedia.
De uitwisseling van informatie is te zien als een eenvoudige vorm van kennisverwerving. Kennisverwerving is het proces waarbij kennis wordt vergaard door deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere uitspraken, of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, of via anderen zoals met onderwijs of zelfstudie.
Verwerven 7 definities Encyclo.
Verbuigingen: heeft verworven volt.deelw. Toon alle vervoegingen door betaling of inspanning krijgen Voorbeelden: kennis en macht verwerven, Het mu. Gevonden op http//www.woorden.org/woord/verwerven.: 1 Aankopen 2 Aanleren 3 Aanschaffen 4 Aanwinnen 5 Acquireren 6 Bedingen 7 Behalen 8 Bekomen 9 Bemachtigen 10 Binnenhalen 11 Buitmaken 12 Erlangen 13 Gewinnen 14 In bezit krijgen 15 Inoogsten 16 Inwinnen 17 Kopen 18 Krijgen 19 Leren 20 Met moeite verkrijgen 21 Ontvangen 22 Oogsten 23 Opdoen 24 Ophalen 25 Oppikken 26 Opsteke.
verwerven WikiWoordenboek.
Hij verwierf daarmee een aanzienlijk stuk land. De partij tipte het college dinsdag om het gebouw in gedachten te houden bij de realisatie van een cultureel centrum. Momenteel is de groep Wie Wilt Wa bezig om steun te verwerven voor zo'n' centrum.
Synoniemen van verwerven; ander woord voor verwerven synoniemen.net.
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven verkrijgen ww.: aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen opdoen ww.: behalen, grijpen, innemen, krijgen, meekrijgen, op de kop tikken, oplopen, oppikken, vatten, verkrijgen, verwerven krijgen ww.:
Cursus subsidies verwerven Laat geen geld liggen!
Waar zit het grote geld? Hoe overtuigt u een Europese subsidieverstrekker en werkt u aan uw kansen om een EU-subsidie te verwerven? Het belang van publiek-private samenwerking om EU-subsidies te verwerven. Inspirerende voorbeelden van succesvolle Europese aanvragen van overheden, zorginstellingen, onderwijs en onderzoeksinstellingen.
Patent of licentie verwerven?
Onderzoek doen met/door de TU/e? Patent of licentie verwerven? Tijdelijk studenten inhuren? Patent of licentie verwerven? Voor business development gebaseerd op wetenschappelijke vindingen die ontstaan door gezamenlijk onderzoek van de TU/e met bedrijven, hanteert de TU/e het zogenaamde Easy Access Model.
Hoe kan een VZW middelen verwerven om haar activiteiten uit te voeren?
Gelet op het feit dat er geen wettelijke bepalingen in dit kader zijn voorzien, is het aan te raden om de voorwaarden en modaliteiten waaronder een obligatielening kan worden verstrekt statutair te regelen. Een VZW kan haar middelen verwerven d.m.v.
Verwerven definitie Nederlands.
Overwegende dat in dit verband de centrale gedachte van de hervorming van de loopbaan van niveau erin bestaat deze loopbaan toe te spitsen op beroepsrichtingen om het verwerven van competenties te valoriseren en dat het bijgevolg belangrijk is deze te ontwikkelen via permanente vorming.

Contacteer ons